مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفي (PANAS)


Positive Affect and Negative Affect Scales


 • عنوان فارسی: مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفي (PANAS)
 • عنوان انگلیسی: Positive Affect and Negative Affect Scales
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Positive Affect and Negative Affect Scales
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: برآورد اعتبار از طريق مجموعه بارهاي عاملي معيار شده براي خرده مقياس عاطفه مثبت برابر با 87/0 و براي خرده مقياس عاطفه منفي برابر با 85/0 مي باشد (بخشي پور و دژكام، 1384). بخشي پور، عباس و دژكام، محمود (1384). تحليل عاملي تاييدي مقياس عاطفه مثبت و منفي. مجل
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي از طريق ضرايب سازگاري دروني (ضريب آلفا) براي هر دو خرده مقياس يكسان و برابر با 87/0 است(بخشي پور و دژكام، 1384). بخشي پور، عباس و دژكام، محمود (1384). تحليل عاملي تاييدي مقياس عاطفه مثبت و منفي. مجله روانشناسي، سال نهم، شماره4، صفحات 365-351. ضريب
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: