سلامت معنوي بهزيستي معنوي


Spiritual Well-Being Scale (SWBS)


 • عنوان فارسی: سلامت معنوي بهزيستي معنوي
 • عنوان انگلیسی: Spiritual Well-Being Scale (SWBS)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: