پرسشنامه حل مسئله(PSI)


The Problem Solving Inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه حل مسئله(PSI)
 • عنوان انگلیسی: The Problem Solving Inventory
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: The Problem Solving Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه با تحليل عوامل مقياس تأييد گرديد (خسروي و همكاران، 1377). خسروي، زهره؛ درويزه، زهرا و رفعتي، مريم (1377). نقش حالتهاي خلقي بر شيوه ارزيابي دانش آموزان دختر از توانايي مشكل گشايي خود. فصلنامه انديشه و رفتار، سال چهارم، شماره1، صفحات 35-45.
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفای کرونباخ 86/0( رفعتی، 1377) . خسروي، زهره؛ درويزه، زهرا و رفعتي، مريم (1377). نقش حالتهاي خلقي بر شيوه ارزيابي دانش آموزان دختر از توانايي مشكل گشايي خود. فصلنامه انديشه و رفتار، سال چهارم، شماره1، صفحات 35-45. آلفاي كرونباخ 66/0 (بذل، 1383). بذل، مع
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: