شاخص نگرش به زندگی(ارزشمندي زندگي)


Life Regard Index(LRI)


 • عنوان فارسی: شاخص نگرش به زندگی(ارزشمندي زندگي)
 • عنوان انگلیسی: Life Regard Index(LRI)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Life Regard Index(LRI)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار پرسشنامه در پژوهش نصیري و جوکار(1387) با استفاده از تحليل عوامل به روش مؤلفه هاي اصلي با چرخش واريماكس بررسي گرديد نصیري حبیب اله، جوکار، بهرام.(1387) معنا داري زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان (گروهی از زنان شاغل فرهنگی). فصلنامه پ
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: ضریب اسپیرمن 346/0(فتوکیان و همکاران 88)
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: شاخص ارزشمندي زندگی اولین بار در ایران توسط نصیري و جوکار(1387) ترجمه وپایایی سنجی و اعتبار یابی شد. براي بدست آوردن پایایی این مقیاس، محققین ضریب آلفاي کرونباخ 85/0، را محاسبه کردند که نشان دهنده پایایی مطلوب این پرسشنامه است. همچنين در اين پژوهش آلفاي
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: