پرسشنامه MDQ


Mood Disorder Questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسشنامه MDQ
 • عنوان انگلیسی: Mood Disorder Questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: وسيله ای جهت شناسايی تشخيص اختلالات طيف دو قطبی
 • سازنده: توسط کميته ای متبحر در زمينه اختلالات دو قطبی ساخته شد
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 13
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: مدادی کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: بلی - خير
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Mood Disorder Questionnaire
 • عنوان: روايي فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اين پرسشنامه طي مطالعه اي كه در پنج كلينيك روانپزشكي با تخصص ويژه در زمينه اختلالات خلقي انجام شد معتبر اعلام گرديد.(سادوك و سادوك 2000) Benjamin J. Sadoc , M.D.Virgina A .Sadock , MD,2005 – Comprehensive text book of Psychiatry : Philadelphia , Lippin
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Mood Disorder Questionnaire
 • عنوان: پايايي فرم اصلي
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • توضیح پایایی - كودریچاردسون: پاياي آن به روش آلفاي كرونباخ با حجم نمونه 96 برابر با 89/0 محاسبه شد. Benjamin J. Sadoc , M.D.Virgina A .Sadock , MD,2005 – Comprehensive text book of Psychiatry : Philadelphia , Lippinlott. Williams and Wilkins , 1024- pp 1663 -1666
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پاياي آن به روش آلفاي كرونباخ با حجم نمونه 96 برابر با 89/0 محاسبه شد. Benjamin J. Sadoc , M.D.Virgina A .Sadock , MD,2005 – Comprehensive text book of Psychiatry : Philadelphia , Lippinlott. Williams and Wilkins , 1024- pp 1663 -1666
 • توضیحات دیگر: 0