راهنمای آزمون نگرش به تغذیه


The Eating Attitudes Test (EAT-26)


 • عنوان فارسی: راهنمای آزمون نگرش به تغذیه
 • عنوان انگلیسی: The Eating Attitudes Test (EAT-26)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: The Eating Attitudes Test (EAT-26)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - پیش بین: ضریب اعتبار با حساسیت تشخیصی 40% و ویژگی 84% (نانس، 2005) Nunes, S. Camey, M.T. A. Olinto and J. J. Mari. (2005). The validity and 4 year test-retest reliability of the Brazilian version of the Eating Attitudes test-26. Brazilian Journal of Medical and B
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضریب آلفای 75/0 (نانس،2005) Nunes, S. Camey, M.T. A. Olinto and J. J. Mari. (2005). The validity and 4 year test-retest reliability of the Brazilian version of the Eating Attitudes test-26. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, November 2
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: The Eating Attitudes Test (EAT-26)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه با روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد (به نقل از پورقاسم گرگری و همکاران، 1389) پورقاسم گرگری، بهرام؛ حامد بهزاد، مهدیه؛ سید سجادی، ندا؛ کوشاور، دنیز (1389). ارتباط نمایه توده بدنی با نگرش تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی دختر شهر تبریز. مجله پ
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: بین نمایه توده بدنی و پرسشنامه نگرش تغذیه ای همبستگی مثبت و معناداری بدست آمد (پورقاسم گرگری و همکاران، 1389). پورقاسم گرگری، بهرام؛ حامد بهزاد، مهدیه؛ سید سجادی، ندا؛ کوشاور، دنیز (1389). ارتباط نمایه توده بدنی با نگرش تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی د
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: