راهنمای مقیاس کنترل عواطف (ACS)


Affective Control Scale


 • عنوان فارسی: راهنمای مقیاس کنترل عواطف (ACS)
 • عنوان انگلیسی: Affective Control Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Affective Control Scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777روايي محتوا به وسيله متخصصان صورت گرفت و تأييد شد (دهش، 1388) دهش، ز (1388). تأثير مشاوره تلفيقي رفتاري و هيجان محور بر كنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر كشكوئيه رفسنجان. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت.
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: بين نمره كنترل عواطف و اضطراب اجتماعي همبستگي معكوس و معناداري وجود دارد (م‍ژدگان و همكاران، 1390). مژدگان، سپيده؛ نجفي، مينا و مفيدي، فرخنده (1390). بررسي رابطه خودكارآمدي و كنترل عواطف با اضطراب اجتماعي مربيان پيش از دبستان شهر كرج. اولين كنگره روان شنا
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ 84/0 (دهش، 1388) دهش، ز (1388). تأثير مشاوره تلفيقي رفتاري و هيجان محور بر كنترل عواطف در نوجوانان دختر شهر كشكوئيه رفسنجان. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت.
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: