حمايت اجتماعي در دانشجويان(SPS)


Social Provision Scale


 • عنوان فارسی: حمايت اجتماعي در دانشجويان(SPS)
 • عنوان انگلیسی: Social Provision Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Social Provision Scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: از آنجا كه روايي سازه از نوع تحليل عاملي آزمون 85/0 بدست آمده، داده هاي حمايت اجتماعي از توزيع بهنجار برخوردار هستند. بررسي روايي سازه به كمك تحليل عاملي نشان داد كه شش زير مقياس حمايت اجتماعي قابل تقليل در يك عامل هستند و عامل يادشده را مي توان حمايت اجت
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: براي بررسي روايي مقياس، از پرسش نامه احساس خوشبختي گلدبرگ (1972) بهره گرفته شد و ضريب همبستگي 50/0 بدست آمد(زكي، 1387). زكي، محمدعلي (1387). پايايي و روايي مقياس حمايت اجتماعي در دانشجويان دانشگاههاي اصفهان. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، سال چه
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب همبستگي پايايي ابزار (آلفاي كرونباخ ) براي كل آزمودني ها، پسران و دختران به ترتيب 85/0، 87/0 و 82/0 بدست آمد (زكي، 1387) . زكي، محمدعلي (1387). پايايي و روايي مقياس حمايت اجتماعي در دانشجويان دانشگاههاي اصفهان. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: