پرسشنامه جرات ورزی


پرسشنامه جرات ورزی


 • عنوان فارسی: پرسشنامه جرات ورزی
 • عنوان انگلیسی: پرسشنامه جرات ورزی
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: پرسشنامه جرات ورزی
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: پرسشنامه جرات ورزی
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي به دست آمده بر روي 40 دانش آموز دختر دوره راهنمايي با فاصله زماني 26 روز در مورد نرخ بروز رفتارها 82/0=r و در مورد درجه ناراحتي احساس شده 67/0=r مي‌باشد.( آمالي خامنه،1373) شهره آمالي خامنه (73-1372). بررسي و مقايسه ميزان كارآيي روش جرات آموزي
 • توضیحات دیگر: 0