پرسشنامه سبک دلبستگی


Adult attachment scale


 • عنوان فارسی: پرسشنامه سبک دلبستگی
 • عنوان انگلیسی: Adult attachment scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Adult attachment scale
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: در پژوهش رحيميان بوگر و همكاران (1385) پايايي آلفاي كرونباخ اين مقياس براي كل آزمون، سبك دو سوگرا، اجتنابي و ايمن به ترتيب 0.75، 0.83، 0.81 و 0.77 به دست آمد. رحيميان بوگر، اسحاق (1385). رابطه سرسختي روانشناختي، خودتاب آوري و سبك دلبستگي با سلامت روان در
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Adult attachment scale
 • عنوان: اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: هزن و شيور (1987) پايايي بازآزمايي كل اين پرسشنامه را 0.81 به دست‌ آوردند
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: هزن و شيور (1987) پايايي با آلفاي كرونباخ را 0.78 به دست‌ آوردند.
 • توضیحات دیگر: 0