آزمون پرخاشگری(AGQ)


Agression Questionnaire


 • عنوان فارسی: آزمون پرخاشگری(AGQ)
 • عنوان انگلیسی: Agression Questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: پرخاشگری - آزمون - آسيب شناسی روانی - Aggression- Questionnaire-psychopathology
 • کاربرد: جهت سنجش ميزان پرخاشگری
 • سازنده: نجاريان و همکاران
 • سال ساخت: 1375
 • تعداد سوال: 30 سوال 4 گزينه اي
 • زیر مقیاس: 14 سوال خشم - 8 سوال عامل تهاجم و هشت ماده آن عامل کينه توزی را می سنجد
 • نحوه اجرا: خودگزارشی - مدادی کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: روش ليکرت از 0 تا 3 نمره گذاری می شود. نمره افرادی که پايينتر از 45 باشد بعنوان پرخاشگر محسوب می شود و هر چه نمره وی از 45 بيشتر باشد ميزان پرخاشگری وی هم بالاست.نمره کلی اين پرسشنامه از صفر تا 90 است
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Agression Questionnaire
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ضرايب همبستگي بين نمره خرده مقياس Pdتست MMPI و مقياس AGQ براي كل آزمودنيها برابر با 58/0 مي باشد كه در در 01./0=P معنادار است.و ضرايب همبستگي ميان پرسشنامه BDVIT،پرسشنامه خصومت- گناه باس و دوراكي(1957) و مقياس AGQ براي كل آزمودنيها برابر با 56/0 گزارش شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضرايب بازآزمايي بدست آمده بين نمره هاي آزمودني ها در دو نوبت براي كل آزمودني هاكه 91بودند به ترتيب برابر با 70/0،64/0 و 79/0 بوده است.(زاهدي فر1375، به نقل از فرماني،مرضيه1384- تاثير رفتار پرخاشگرايانه بر ميزان سازگاري زناشويي – پايان نامه كارشناسي ارشد ر
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)پايايي آن در سال 75 توسط نجاريان 85/0 و توسط صادقي در سال 1380 5/82 /0گزارش شده است.(به نقل ازاسماعيلي دهقي،1385 – بررسي فراواني پرخاشگري در پرسنل پرستاري بخشهاي اطفال بيمارستانهاي علوم پزشكي اصفهان – و ارتباط آن با پاره اي از ويژگيهاي دموگرافيك پرستارا
 • توضیحات دیگر: 0