حوادث زندگی


Social Readjustment Rating Scale


 • عنوان فارسی: حوادث زندگی
 • عنوان انگلیسی: Social Readjustment Rating Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Social Readjustment Rating Scale
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوايي دارد.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 66/0 بازآزمون بعد از 10 روز (براهني، 1374) براهني، محمدنقي (1374). بررسي عوامل استرس‌زا و پيوند آن‌ها با سلامت عمومي در گروه كاركنان بيمارستانهاي تهران، ارائه شده به سومين سمپوزيم سراسري استرس. انستيتو روان‌پزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0