اضطراب موقعيتی – خصيصه‌ای اشپيلبرگر STAI


Spielberger state – trait Anxiety Inventory


 • عنوان فارسی: اضطراب موقعيتی – خصيصه‌ای اشپيلبرگر STAI
 • عنوان انگلیسی: Spielberger state – trait Anxiety Inventory
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Spielberger state – trait Anxiety Inventory
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي يا مقياس اضطراب آشكار تيلور از 79/0 تا 83/0 .همبستگي بين مقياس صفت اضطراب يا فهرست صفات عاطفه از 52/0 تا 58/0 و همبستگي بين TMAS و پرسشنامه مقياس اضطراب (ASQ) از 73/0 تا 85/0 گزارش شده (پناهي شهري، 1372) پناهي شهري، محمود (1372) بررسي مقدماتي رواي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: بازآزمايي براي مقياس اضطراب خصيصه اي همبستگي 84/0 و براي مقياس اضطراب موقعيتي 76/0 (پناهي شهري، 1372) پناهي شهري، محمود (1372) بررسي مقدماتي روايي، اعتبار و فرم‌يابي سياهه حالت- صفت اضطراب. پايان نامه كارشناسي ارشد باليني، دانشگاه مدرس. پايايي صفت اضطراب
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: - هماهنگي دروني بالا ميانه ضرايب آلفا در كروههاي مختلف در مقياس حالت اضطراب 92/0 و براي صفت اضطراب 90/0 گزارش شده. (پناهي شهري، 1372) پناهي شهري، محمود (1372) بررسي مقدماتي روايي، اعتبار و فرم‌يابي سياهه حالت- صفت اضطراب. پايان نامه كارشناسي ارشد باليني،
 • توضیحات دیگر: 0