پرسشنامه افکار خودآيند ATQ


Automatic thoughts Questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسشنامه افکار خودآيند ATQ
 • عنوان انگلیسی: Automatic thoughts Questionnaire
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Automatic thoughts Questionnaire
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: با روش آزمون مجدد به مدت 2 هفته برابر 84/0 است. (قاسم‌زاده و همكاران) پايايي با روش بازآزمايي به فاصله دوهفته بر روي 30 دانش آموز دختر و پسر دبيرستاني 87/0 براي باورها و 85/0 براي فراواني به دست آمد.(غرايي، 1382) بنفشه غرايي (1382)- تعيين وضعيتهاي هويتي و
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرونباخ 96/0. روي 125 دانشجوي ايراني (قاسم‌زاده و همكاران)
 • توضیحات دیگر: 0