افسردگی کودکان CDS (فرم گزارش ديگران)


Child depression Scale.


 • عنوان فارسی: افسردگی کودکان CDS (فرم گزارش ديگران)
 • عنوان انگلیسی: Child depression Scale.
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Child depression Scale.
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه دارد.(گلزاري، 1369) • گلزاري ،محمود (1369) آماده‌سازي وسيله‌اي براي سنجش افسردگي كودكان ايراني تهران. انستيتوروانپزشكي تهران.
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي با نااميدي كازدين 56/0 در سطح اطمينان 99/0 (هاديان فرد، 1372) هاديان فرد، حبيب (1372) پايان نامه رابطه كفايت و افسردگي در كودكان تهران. انستيتو روانپزشكي تهران.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: از طريق بازآزمايي 6 هفته‌اي 82/0 است. (گلزاري، 1369) • گلزاري ،محمود (1369) آماده‌سازي وسيله‌اي براي سنجش افسردگي كودكان ايراني تهران. انستيتوروانپزشكي تهران.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضرايب آلفاي كرانباخ آن 92/0. (گلزاري، 1369) • گلزاري ،محمود (1369) آماده‌سازي وسيله‌اي براي سنجش افسردگي كودكان ايراني تهران. انستيتوروانپزشكي تهران.
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ضريب پايايي با روش تصنيف رولن 96/0 مي‌باشد (گلزاري، 1369) • گلزاري ،محمود (1369) آماده‌سازي وسيله‌اي براي سنجش افسردگي كودكان ايراني تهران. انستيتوروانپزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0