پرسش‌نامه علائم کودکان


Child symptom Inventory (CSI)


 • عنوان فارسی: پرسش‌نامه علائم کودکان
 • عنوان انگلیسی: Child symptom Inventory (CSI)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Child symptom Inventory (CSI)
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوي با نظر متخصصين (عابدي، 1384) شيوا عابدي (84-1383)، بررسي فراواني علايم و نشانه‌هاي اختلال كم‌توجهي – بيش‌فعالي در سوء مصرف‌كنندگان مواد مراجعه‌كننده به بيمارستان روان‌پزشكي ايران در سال 1383. پايان نامه دكتراي روان‌پزشكي، انستيتو روانپزشكي
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Child symptom Inventory (CSI)
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرونباخ 0/85 (برنستين و نناتلي، 1994،به نقل از عابدي، 1384) شيوا عابدي (1384)، بررسي فراواني علايم و نشانه‌هاي اختلال كم‌توجهي – بيش‌فعالي در سوء مصرف‌كنندگان مواد مراجعه‌كننده به بيمارستان روان‌پزشكي ايران در سال 1383. پايان نامه دكتراي روان‌پ
 • توضیحات دیگر: 0