مقياس خودسنجی خشم (کودکان)


Children’s Inventory of anger.


 • عنوان فارسی: مقياس خودسنجی خشم (کودکان)
 • عنوان انگلیسی: Children’s Inventory of anger.
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Children’s Inventory of anger.
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • توضیح پایایی - كودریچاردسون: همساني دروني روي 911 كودك براي محاسبه پايايي ريچارد سون. ضريب آلفاي پرسش‌نامه 96/0 (نقل از اولنديك ، 1984) Ollendick, T. H., Hersen, M. (1984). Child Behavioral Assessment. New York: Pergamon Press
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي آزمون- بازآزمون در دوره سه ماهه روي 30 كودك بستري 822/0 (مونتگمري و همكاران،1979 به نقل از حجاران ، 1373)
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Children’s Inventory of anger.
 • عنوان: ترجمه شده
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: نمرات ميزان خشم از دكتر، پرستار، والد در پيش‌و پس از اجراي شيوه طبي به ترتيب داراي ضرايب همبستگي 63/0 و 58/0 و 60/0 بود كه در سطح خطاي 001/0 معنادار است. (حجاران،1373)
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: براي تعيين پايايي دو نيمه كردن، پرسش‌نامه روي 460 كودك مدرسه‌اي و 61 كودك مبتلا به پريشاني هيجاني اجراگرديده كه همبستگي بين نيمه اول- نيمه دوم با فرمول اسپيرمن- براون 91/0 شد و حال آنكه همبستگي بين پرسش‌هاي فرد و زوج با همان فرمول 95/0 بود. (حجاران،1373)
 • توضیحات دیگر: 0