پرسشنامه شيوه های مقابله با استرس(تجديدنظرشده)- CS_R


Coping With Stress -Revised


 • عنوان فارسی: پرسشنامه شيوه های مقابله با استرس(تجديدنظرشده)- CS_R
 • عنوان انگلیسی: Coping With Stress -Revised
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: استرس - مقابله با استرس - پرسشنامه - stress- questionnaire- coping with stress
 • کاربرد: پرسشنامه ای جهت شيوه های پاسخ دهی افراد به فشار روانی بر اساس مدل لازاروس و مدل خود نظم دهی رفتار
 • سازنده: کارور(Carver)،اسکير و نيتراب
 • سال ساخت: 1989
 • تعداد سوال: 72 ماده و 18 طبقه كه هرطبقه از 4 آيتم تشكيل شده است.
 • زیر مقیاس: 18زيرمقياس مقابله ای جداگانه : 1- 5 مقياس جنبه های مقابله متمرکز بر مسئله را می سنجد که شامل مقابله فعال،مقابله برنامه ريزی ،مقابله جلوگيری از فعاليتهای مزاحم،مقابله خويشتنداری و مقابله جستجوی حمايت اجتماعی ابزاری است. 2- 5 مقياس نيز جنبه ای مقابله متمرکز
 • نحوه اجرا: خود اجرا
 • نحوه نمره گذاری: هر مقياس دارای 4 آيتم است – نمره گذاری به دو صورت می تواند انجام شود: طريق اول تک تک 18 مقياس را می توان جداگانه نمره داد و چون هر مقياس 4 آيتم دارد که به صورت بلی و خير است لذا دامنه نمره هر مقياس از صفر تا 4 خواهد بود. طريق دوم : بر اساس زير بنای نظری آزمون می توان 4 نمره مستقل مربوط به هر يک از زير مقياسهای 4 گانه داد که هر مقوله با توجه به تعداد جوابهای آن نمره کلی اش محاسبه می شود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Coping With Stress -Revised
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 7771)روايي اين پرسشنامه در ايران توسط پژوهشگران بررسي شده است . اين وسيله بعد از ترجمه و تجدينظر 4 دكتر روانشناس و روان آزما با توجه به اهداف ارايه شده و بعنوان آزمون معتبري براي سنجش راههاي مقابله با استرس مورد تاييد قرار گرفت( نواب فر،نرگس و كاظمي ،مهدي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 1)ابراهيمي 1371 پايايي پرسشنامه را روي يك نمونه 20 نفري با روش محاسبه همبستگي بين نمره هاي حاصل از دوبار اجراي آزمون در گروه واحد به ترتيب براب با r = 0/95 ,r = 0/63 محاسبه نمود.(ابراهيمي ،امراله – 1371 – بررسي تفاوت شيوه هاي مقابله با استرس و كيفيت حمايت
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)ابراهيمي(1378) پايايي پرسشنامه را بر روي 60 نفر اجرا كرد. آلفاي كرونباخ براي مقياسهاي مساله مدار،هيجانمدار،كمتر موثر و ناكارامد به ترتيب برابر با 89/0، 72/0، 62/0، و 71/0 بود.(ابراهيمي،امراله ،1378) – مقايسه الگوي مقابله با استرس در معتادين خود معرف مرك
 • توضیحات دیگر: 0