الکسيتايميای تورنتو


Toronto Alexithymia scale (TAS)


 • عنوان فارسی: الکسيتايميای تورنتو
 • عنوان انگلیسی: Toronto Alexithymia scale (TAS)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Toronto Alexithymia scale (TAS)
 • عنوان: ترجمه شده
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777روايي محتوا و همبستگي بين نظريات دو كارشناس توسط فرمول اسپيرمن 85/0 . (سعيدمحمد ،1380) سعيد محمد (1380)، بررسي ويژگي‌هاي تشخيصي افراد مبتلا به كوتيت اولسروز و مقايسه آن با افراد سالم پايان‌نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني. انستيتو روان‌پزشكي تهران.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دوباره آزمون 72/0 .(سعيدمحمد، 1380) سعيد محمد (1380)، بررسي ويژگي‌هاي تشخيصي افراد مبتلا به كوتيت اولسروز و مقايسه آن با افراد سالم پايان‌نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني. انستيتو روان‌پزشكي تهران
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: دو نيمه كردن 74/0.(سعيدمحمد، 1380) سعيد محمد (1380)، بررسي ويژگي‌هاي تشخيصي افراد مبتلا به كوتيت اولسروز و مقايسه آن با افراد سالم پايان‌نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني. انستيتو روان‌پزشكي تهران
 • توضیحات دیگر: 0