آزمون توجه و جستجوی ديداری


Visual Search and Attention Test VSAT


 • عنوان فارسی: آزمون توجه و جستجوی ديداری
 • عنوان انگلیسی: Visual Search and Attention Test VSAT
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: