پرسشنامه درجه بندی رفتار کارکرد اجرايی ( اين پرسشنامه دارای دو فرم والدين و معلم است)


Behavior Rating Inventory of Executive Function BRIEF


 • عنوان فارسی: پرسشنامه درجه بندی رفتار کارکرد اجرايی ( اين پرسشنامه دارای دو فرم والدين و معلم است)
 • عنوان انگلیسی: Behavior Rating Inventory of Executive Function BRIEF
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: