مقياس درجه بندی ADHD - ويراست چهارم اين مقياس دارای دو فرم منزل و مدرسه است.


ADHD Rating Scale-IV


 • عنوان فارسی: مقياس درجه بندی ADHD - ويراست چهارم اين مقياس دارای دو فرم منزل و مدرسه است.
 • عنوان انگلیسی: ADHD Rating Scale-IV
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: ADHD Rating Scale-IV
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - پیش بین: توانايي زير مقياس نقص توجه در افتراق كودكان ADHD نوع بي توجه با گروه كنترل در نسخه معلم نشان داد كه از توانايي پيش بيني 74/0 و در نسخه والدين 68/0 برخوردار است
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: با احتساب زير مقياس هاي بيش فعالي با مقياس درجه بندي ADHD نسخه مدرسه با كانرز 39 سوالي 79/0 -همبستگي زير مقياس بيش فعالي با همين زير مقياس كانرز معلم 48 سوالي 81/0
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: نسخه منزل با 4 هفته فاصله زيرمقياس بيش فعالي 0/86 نقص توجه 78/0- كل مقياس85/0-نسخه مدرسه با 4 هفته فاصله: ضريب همبستگي پيرسون براي زير مقياس بيش فعاليتكانشگري 88/0 نقص توجه 89/0 كل مقياس 90/0
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: نسخه مدرسه در زير مقياس بيش فعالي تكانشگري 88/0 نقص توجه 96/0 و در كل مقياس:94/0-نسخه منزل براي زيرمقياس بيش فعالي 88/0 نقص توجه86/0 كل مقياس 92/0
 • توضیحات دیگر: 0