آزمون تصوير جای گرفته


Embedded Figure Test


 • عنوان فارسی: آزمون تصوير جای گرفته
 • عنوان انگلیسی: Embedded Figure Test
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Embedded Figure Test
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777مطالعات اعتبار يابي نشان مي دهد كه افراد دچار ضايعات نيمكره راست از افراد دچار ضايغه نيمكره چپ در اين ازمون به طور معني داري ضعيف تر عمل مي كنند- تفاوت معني داري ميان عملكرد افراد عادي و افراد دچار آلزايمر وجود داشت
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: r=0/90
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي دونيمه زوج و فرد r=0/90
 • توضیحات دیگر: 0