منبع کنترل درونی - بيرونی راتر


Rotter Locus of control


 • عنوان فارسی: منبع کنترل درونی - بيرونی راتر
 • عنوان انگلیسی: Rotter Locus of control
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: کنترل درونی _ بيرونی - Internal-External Control
 • کاربرد: برای ارزيابی مواد کنترل و سنجش ادراکات فرد از اين منبع کنترل . اين آزمون تفاوت های فردی را در زمينه اسناد و تجارب ادراکی - شخصی آشکار می سازد.
 • سازنده: جوليان راتر(J.Rotter)
 • سال ساخت: 1966
 • تعداد سوال: 29 ماده كه هر ماده از دو جزء تشكيل شده است- 23 ماده بصورت انتخابي - اجباري و 6 ماده بصورت خنثي
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: به پاسخ هر ماده نمره صفر يا يک داده می شود به اينصورت که اگر آزمودنی به جمله ای که کانون کنترل بيرونی يا درونی را می سنجد پاسخ داده باشد به وی نمره صفر و يا يک تعلق می گيرد .در محاسبه در ک از منبع کنترل مجموع نمره های 12 تا 23 نشاندهنده در ک از کنترل داخلی و مجموع نمره های کمتر از 12 بيانگر درک از منبع کنترل بيرونی می باشد و دامنه نمرات از 0 تا 23 است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Rotter Locus of control
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ضريب همبستگي بين مقياس جايگاه كنترل راتر و مقياس جايگاه مهار نوويكي – استريكلند برابر با 46/0 گزارش شده است(به نقل از برومندنسب،م-شكركن،ح-نجاريان،ب-1374 – بررسي رابطه جايگاه مهار و عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي دزفول – مجله علوم تربيتي و روا
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)ايرواني و ايزدي 1378 در پژوهشي كه بر روي 450 نفر از دانشجويان اجرا نمودند ضريب پايايي سبك اسناد دروني را 87/0 و سبك اسناد بيروني را 79/0 محاسبه كرده اند.(ايرواني – محمود- ايزدي – مريم -1378 – بررسي ارتباط بين سبكهاي اسنادي و وضعيت سلامت رواني دانشجويان
 • توضیحات دیگر: 0