استروپ نسخه ويکتوريا


Stroop Test Victoria version


 • عنوان فارسی: استروپ نسخه ويکتوريا
 • عنوان انگلیسی: Stroop Test Victoria version
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Stroop Test Victoria version
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: ازمون در تمايز افراد گروه كنترل از بيماران دچار صدمه مغزي موفق بوده است
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: با يك ماه فاصله براي سه قسمت آزمون به ترتيب A=0/90وB=0/83وC=0/91 گزارش شده است. اوتل و گرف، زير چاپ.Uttle and Graf
 • توضیحات دیگر: 0