پرسشنامه مقابله با درد مزمن


The chronic pain coping inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه مقابله با درد مزمن
 • عنوان انگلیسی: The chronic pain coping inventory
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: The chronic pain coping inventory
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي بالا با پرسشنامه مهارت مقابله‌اي كيفي و روزنشتاين. (تان و همكاران،2001) Tan.G., Jensen.M.P., Robinson-Wheken.S., ThornbyJ.I., Monga. T.N.(2001). Coping with chronic pain: A comparison of two measures. Pain. 90, pp: 127-133. همبستگي‌هاي محاسبه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: آزمون بازآموزن پرسشنامه براي تمام زيرمقياس‌ها به جز مصرف داروهاي غيراستروئيدي بيش از 70/0 به‌دست آمده.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي دروني (آلفاي كرونباخ) پرسشنامه در فرم بيمار از اين قرار است. مراقب بوده، استراحت كردن 74/0، تقاضاي كمك 87/0، آرام‌سازي 83/0، ادامه دادن كار 85/0، ورزش‌كردن / نرمش 91/0، درخواست حمايت اجتماعي 86/0، و خود عبارني 89/0 پايايي دروني هريك از زيرمقياس‌ها
 • توضیحات دیگر: 0