چک ليست مهارت‌های مقابله‌ای (CS-R)


Coping Scale Revised


 • عنوان فارسی: چک ليست مهارت‌های مقابله‌ای (CS-R)
 • عنوان انگلیسی: Coping Scale Revised
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Coping Scale Revised
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوا دارد.(محمدخاني،1371) محمدخاني، پروانه.(1371). بررسي راهبردهاي مقابله با استرس و علائم در مبتلايان به اختلال وسواس اجبار. پايان نامه كارشناسي ارشد. انستيتو روان‌پزشكي تهران.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: بالاترين ضريب پايايي مربوط به مقياس روي آوردن به مذهب 95/0=r و پائين‌ترين و در عين حال معني‌دارترين ضريب پايايي مربوط به مقياس عدم درگيري رفتاري 63/0=r بود. ضريب پايايي كل آزمون 93/0 (محمدخاني، 1371) محمدخاني، پروانه.(1371). بررسي راهبردهاي مقابله با استر
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: - ضريب پايايي بدست آمده از طريق روش تنصيف و تصحيح اسپيرمن – براون براي كل آزمون 84/0، براي مقياس حل مسئله 26/0، مقياس متمركز بر هيجان 78/0، براي مقياس كمتر مفيد غيرموثر 90/0 بود.(محمدخاني،1371) محمدخاني، پروانه.(1371). بررسي راهبردهاي مقابله با استرس و عل
 • توضیحات دیگر: 0