مقياس نگرش‌های زيانبار (ناکارآمد)


Dysfunctional Attitude scale (DAS)


 • عنوان فارسی: مقياس نگرش‌های زيانبار (ناکارآمد)
 • عنوان انگلیسی: Dysfunctional Attitude scale (DAS)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Dysfunctional Attitude scale (DAS)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: - در جمعيت ايراني همبستگي ميان BDI و DASدر افراد بهنجار 33/0 گزارش شد. (يزدان‌دوست و رضوان طلب، 1376 به نقل از حناسابزاده،1378 ) حناسابزاده،مريم.(78- 1377).بررسي كارآيي درمان شناختي – رفتاري روي نگرش‌هاي ناسالم و علايم افسردگي در نوجوانان مبتلا به اختلالا
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمايي 8/0(فتي،1382) فتي،لادن.(1382). ساختارهاي معنا گذاري و حالت هاي هيجاني و پردازش شناختي اطلاعات هيجاني مقايسه دو چارچوب مفهومي.پايان نامه دكتري تخصصي روان شناسي باليني. انستيتو روان پزشكي تهران. ضريب پايايي به روش بازآزمايي 87/0 (رحماني،137
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: همساني دروني بالا با ضريب آلفا 90/0 و ثبات كافي 73/0=r درطول شش هفته.(نوري قاسم آبادي، 1372) نوري قاسم آبادي، ربابه (1372) بررسي مدل آمادگي شناختي – استرس از افسردگي. پايان نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني. انستيتو روان‌پزشكي تهران؛ دانشگاه علوم پزشكي
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي با روش دونيمه كردن باتصحيح اسپيرمن براون 89/0(فتي،1382) فتي،لادن.(1382). ساختارهاي معنا گذاري و حالت هاي هيجاني و پردازش شناختي اطلاعات هيجاني مقايسه دو چارچوب مفهومي.پايان نامه دكتري تخصصي روان شناسي باليني. انستيتو روان پزشكي تهران. - پايايي با ر
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Dysfunctional Attitude scale (DAS)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي اين آزمون با آزمون افسردگي MAACL برابر با 29/0 است. (به نقل از نوري قاسم آبادي،1372) نوري قاسم آبادي، ربابه (1372) بررسي مدل آمادگي شناختي – استرس از افسردگي. پايان نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني. انستيتو روان‌پزشكي تهران؛ دانشگاه علوم پزشكي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب بازآزمايي 73/0 (اوليور وبومگات ،1985؛ به نقل از فتي ، 1382 ) فتي ، لادن.(1382). ساختارهاي معنا گذاري و حالت هاي هيجاني و پردازش شناختي اطلاعات هيجاني مقايسه دو چارچوب مفهومي.پايان نامه دكتري تخصصي روان شناسي باليني. انستيتو روان پزشكي تهران. - اليور
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفا 9/0 (اوليور وبومگات ،1985؛ به نقل از فتي ، 1382 ) فتي ، لادن.(1382). ساختارهاي معنا گذاري و حالت هاي هيجاني و پردازش شناختي اطلاعات هيجاني مقايسه دو چارچوب مفهومي.پايان نامه دكتري تخصصي روان شناسي باليني. انستيتو روان پزشكي تهران. - رابرتس و كاس
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ضريب پايايي با روش دونيمه‌كردن با تصحيح اسپيرمن براون 84/0 (به نقل از نوري قاسم آبادي،1372) نوري قاسم آبادي، ربابه (1372) بررسي مدل آمادگي شناختي – استرس از افسردگي. پايان نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني. انستيتو روان‌پزشكي تهران؛ دانشگاه علوم پزشكي
 • توضیحات دیگر: 0