آزمون يادآوری داستان ببکاک


Babcock story recall test


 • عنوان فارسی: آزمون يادآوری داستان ببکاک
 • عنوان انگلیسی: Babcock story recall test
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Babcock story recall test
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوي دراد. (لزاك، 1995) Lezak, M.D. (1995). Neuropsychological Assessment. New York , Oxford University Press.
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: يادآوري بلافاصله و معوق داستان ببكاك با تست كلامي آزمون وكسلر بزرگسالان (به‌جز قسمت درك و فهم) و با هوشبهر كلي و كلامي وكسلر بزرگسالان همبستگي متوسطي دارد، براين اساس نمره مورد انتظار در يادآوري داستان در اشخاص داراي هوش متوسط بين 12 تا 16 و در افراد خيلي
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: پايايي بين ارزيابان از 79/0تا 92/. بوده است (لزاك، 1995) Lezak, M.D. (1995). Neuropsychological Assessment. New York , Oxford University Press.
 • توضیحات دیگر: 0