تداعی لغات کنت- روسانف


Kent –Rossanof Word Association Test


 • عنوان فارسی: تداعی لغات کنت- روسانف
 • عنوان انگلیسی: Kent –Rossanof Word Association Test
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Kent –Rossanof Word Association Test
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمون به فاصله دو هفته براي مراحل اول و دوم به ترتيب 06/0 و 22/0 (محمديان اميركلايي، 1372) محمديان اميركلايي، ماريا (1372). هنجاريابي مقدماتي آزمون تداعي لغات كنت- روسانف، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، انستيتو روانپزشكي تهران.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ مراحل اول و دوم به ترتيب 92/0 و 9/0 (محمديان اميركلايي، 1372) محمديان اميركلايي، ماريا (1372). هنجاريابي مقدماتي آزمون تداعي لغات كنت- روسانف، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، انستيتو روانپزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0