چک ليست چندوجهی صفات عاطفی-تجديد نظرشده MAACL-R


Multiple Affect Adjective checklist-Revised


 • عنوان فارسی: چک ليست چندوجهی صفات عاطفی-تجديد نظرشده MAACL-R
 • عنوان انگلیسی: Multiple Affect Adjective checklist-Revised
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Multiple Affect Adjective checklist-Revised
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: نمره‌هاي حالت اضطراب،‌افسردگي وخصومت با نمره‌هاي ابعاد اضطراب افسردگي و خصومت SCL-90 به ترتيب داراي ضريب همبستگي 0.51، 0.50 و 0.37 بوده است. (نصري، 1372) نصري، صادق (1372) بررسي اثربخشي مداخلات رفتاري- شناختي در كاهش اثرات جانبي روان شناختي شيمي درماني در
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي دوباره آزمون براي حالات اضطراب؛ افسردگي و خصومت به ترتيب ضرايب همبستگي 0.70، 0.73 و 0.49 بدست آمده است (نصري، 1372)
 • توضیحات دیگر: 0