مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفی PANAS


Positive and Negative Affect Scales (PANAS)


 • عنوان فارسی: مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفی PANAS
 • عنوان انگلیسی: Positive and Negative Affect Scales (PANAS)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Positive and Negative Affect Scales (PANAS)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوي با نظر متخصصان
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضرايب آزمون-آزمون مجدد براي خرده مقياس‌ها عبارت بودند از 0.82 براي PANAS-P و 0.80 براي PANAS-N(بخشي‌پور رودسري، 1383) - عباس بخشي‌پور رودسري، 1383، بررسي روابط ساختاري ميان ابعاد اختلالات و افسردگي DSM-IV و ابعاد مدل سه بخشي بسط يافته. رساله دكتراي تخصصي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 0.84 براي PANAS-P و 0.85 براي PANAS-N 0(بخشي‌پور رودسري، 1383)
 • توضیحات دیگر: 0