آزمون های تصويری ارزيابی ولع مصرف در معتادين مختلف اوپيوييدی


Visual Craving Tasks in Different Opiate Addicts


 • عنوان فارسی: آزمون های تصويری ارزيابی ولع مصرف در معتادين مختلف اوپيوييدی
 • عنوان انگلیسی: Visual Craving Tasks in Different Opiate Addicts
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: