آزمون اضطراب کتل


Cattle Anxiety Questionnaire


 • عنوان فارسی: آزمون اضطراب کتل
 • عنوان انگلیسی: Cattle Anxiety Questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: اضطراب - پرسشنامه - آسيب شناسی روانی -اختلالات اضطرابی - anxiety- inventory - psychopathology-anxiety disorder
 • کاربرد: برای اندازه گيری اضطراب
 • سازنده: کتل(Cattle)
 • سال ساخت: 1962
 • تعداد سوال: 40
 • زیر مقیاس: پنج عامل مقياس اضطراب : 1- (O)گرايش به گنهکاری،2-(Q4)تنش ارگی،3- (Q3)فقدان توحيديافتگيی،4- (C)ضعف من و 5- (L) ناايمنی پارانويايی
 • نحوه اجرا: خودگزارشگر در حدود 10 دقيقه
 • نحوه نمره گذاری: روش نمره گذاری اين آزمون به اين صورت است که پاسخها با مراجعه به فهرست نمره گذاری نمره گذاری می شوند. ابتدا مجموع 20 پرسش نخست (ا تا 20) و 20 پرسش بعدی(21 تا 40) را بطور جداگانه مشخص نموده سپس جمع کل نمره ها بدست می آِيد . در مرحله بعدی نمره های خام 20 پرسش نخست ،20 پرسش بعدی و جمع کل با مراجعه به جدول هنجارگزينی به ترتيب ترازشده اضطراب پنهان،اضطراب آشکار و اضطراب عمومی تبديل می شود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Cattle Anxiety Questionnaire
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777كروك و همكاران (1976) در زمينه روايي آزمون كتل كاركرده و تاييدكرده اند كه آزمون از روايي خوبي برخوردار است.(دادستان ،پريرخ-1376- سنجش و درمان اضطراب امتحان – مجله روانشناسي – سال اول شماره 1)
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي آزمون اضطراب كتل از طريق اجراي مجدد و به دفعات متعدد انجام گرفته و هميشه بالاتر از 70/0 بوده است.(به نقل از گنجي،حمزه،1381- ارزشيابي شخصيت - نشر ساوالان)
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Cattle Anxiety Questionnaire
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)دادستان(1376) همبستگي بين عوامل پرسشنامه اضطراب كتل و مقياس اضطراب امتحان را از 18/0 تا 42/0 بدست آورد كه معنادار است. .(دادستان ،پريرخ-1376- سنجش و درمان اضطراب امتحان – مجله روانشناسي – سال اول شماره 1) 2)اضطراب كلي مقياس كتل با شاخصهاي ديگر مثل اضطرا
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: در پژوهش شفيع آبادي و همكاران 1384- كه بر روي 220 نفر از دانش آموزان دبيرستاني اجرا شد پايايي آزمون به روش آلفاي كرونباخ 76/0 محاسبه شده است.(شفيع آبادي، عبداله – دلاور، علي – سدرپوشان،نجمه – 1384- تاثير شيوه واقعيت درماني گروهي بر كاهش اضطراب دانش آموزان
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: در پژوهش پاشا(1384) كه بر روي 800 دانشجو(400 نفر زن با ميانگين سني 23/20 و400نفر مرد با ميانگين سني 53/22) اجراشد پايايي آزمون اضطراب كتل به شيوه تنصيف 89/0 بدست آمد كه در سطح 01/0 معني دار است.(پاشا؛غ،1384 – شيوع خودبيمارانگاري و رابطه آن با اضطراب ،افسر
 • توضیحات دیگر: 0