آزمون ترصد يا تکليف عملکرد مداوم


Continuous performance test


 • عنوان فارسی: آزمون ترصد يا تکليف عملکرد مداوم
 • عنوان انگلیسی: Continuous performance test
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Continuous performance test
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمون معنادار است (رضايي، 1379) رضايي، مظاهر.(1379). بررسي كاركردهاي شناختي لب فرونتال در نوجوانان مبتلا به اختلال سلوك. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، انستيتو روانپزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Continuous performance test
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي معنادار ميان اين آزمون و آزمون درجه بندي كانرز (فرم معلمان) (كلي و گارفينكل، 1983؛ به نقل از رضايي، 1379) رضايي، مظاهر (1379) بررسي كاركردهاي شناختي لب فرونتال در نوجوانان مبتلا به اختلال سلوك. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، انستيتو رو
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي دو نيمه سازي براي خطاهاي حذف 71/0 و براي خطاهاي اعلان كاذب 84/0. (پالپرين و همكاران،1991 ؛ به نقل از رضايي ، 1379) رضايي، مظاهر (1379) بررسي كاركردهاي شناختي لب فرونتال در نوجوانان مبتلا به اختلال سلوك. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، ان
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Continuous Performance Test
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: روايي آزمون با شيوه روايي سازي ملاكي از طريق مقايسه گروه بهنجار و فزون كنش همراه با نارسايي توجه انجام گرفت. بالاترين همبستگي بين پاسخهاي صحيح كل آزمون 93/0 و پايين ترين همبستگي بين پاسخهاي حذف در يك سوم اول آمون 59/0 است (هاديانفرد و همكاران، 1379). هادي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب بازآزمايي قسمتهاي مختلف آزمون، با فاصله 20 روز روي 43 دانش آموز پسر دبستاني انجام شد. ضريب بازآزمايي در دامنه اي بين 59/0 تا 93/0 قرار دارد. خرمي، آ.؛ سيدصالحي، سيدعلي؛ تهراني دوست، م.؛ محمديان، ا.؛ قاسمي، ف. و ابوطالبي، و. (1388). تحليل آزمون عملكرد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: