آزمون سنجش کاهش ارزش تعويقی


Delayed Disconnting Task DDT


 • عنوان فارسی: آزمون سنجش کاهش ارزش تعويقی
 • عنوان انگلیسی: Delayed Disconnting Task DDT
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: