وسواس فکری و عملی مادزلی


Maudsley Obsessional Compulsive Inventory (MOCI)


 • عنوان فارسی: وسواس فکری و عملی مادزلی
 • عنوان انگلیسی: Maudsley Obsessional Compulsive Inventory (MOCI)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Maudsley Obsessional Compulsive Inventory (MOCI)
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • توضیح پایایی - كودریچاردسون: ضرايب آلفا در دامنه 87/0 تا 60/0 براي خرده مقياس‌هاي وارسي، شستشو و ترديد و وجدان شكاك مي باشد.(هاجسون و راچمن ،1987 ؛ راچمن و هاجسون، 1980؛ كرايچكمپ و همكاران، 1986؛ ريچتر و همكاران، 1994 ؛ به نقل از تايلور ، 1995 ) Taylor , S. ( 1995). Assessment of obs
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي محاسبه شده از طريق باز آزمايي r= 0/89 بوده است.( راچمن و هاجسون 1980)
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضرايب آلفا در دامنه 87/0 تا 60/0 براي خرده مقياس‌هاي وارسي، شستشو و ترديد و وجدان شكاك مي باشد.(هاجسون و راچمن ،1987 ؛ راچمن و هاجسون، 1980؛ كرايچكمپ و همكاران، 1986؛ ريچتر و همكاران، 1994 ؛ به نقل از تايلور ، 1995 ) Taylor , S. ( 1995). Assessment of obs
 • توضیحات دیگر: 0