پرسشنامه خلق و احساس(MFQ)


Mood & Feeling Questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسشنامه خلق و احساس(MFQ)
 • عنوان انگلیسی: Mood & Feeling Questionnaire
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: