ترس از ارزيابی منفی ديگران


Fear of Negative Evaluation. (FNE)


 • عنوان فارسی: ترس از ارزيابی منفی ديگران
 • عنوان انگلیسی: Fear of Negative Evaluation. (FNE)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Fear of Negative Evaluation. (FNE)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب به‌دست آمده با روش بازآزمايي به روي 39 دانش‌آموز دختر راهنمايي عبارت بود از 59/0=r . .(آمالي خامنه، 1373) آمالي خامنه، شهره، (1373). بررسي و مقايسه ميزان كارآيي روش جرأت آموزي و روش جرأت آموزي توام با بازسازي شناختي بر روي برخي از نوجوانان مضطرب اجتم
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Fear of Negative Evaluation. (FNE)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: .همبستگي اين آزمون با مقياس اضطراب آشكار تيلور 0.6 و با مقياس حساسيت نسبت به موقعيتهاي رسمي پاي‌ويو (1965)، 0.39 است (واتسون و فرند، 1969). Watson, David and Friend, Ronald. (1969) Measurment of Social Evaluation Anxiety. Journal of consulting clinical ps
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: در مطالعه‌اي از روش بازآزمايي با فاصله يك ماهه استفاده شد، و ضريب پايايي برابر با 0.78= r و در مطالعه‌اي ديگر كه واتسون و فرند انجام دادند، ضريب پايايي 0.94= r بدست آمد. (واتسون و فرند، 1969) - Watson, David and Friend, Ronald. (1969) Measurment of Social
 • توضیحات دیگر: 0