پرسشنامه نگرانی پن استت


Pen State Worry Questionnaire (PSWQ)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه نگرانی پن استت
 • عنوان انگلیسی: Pen State Worry Questionnaire (PSWQ)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Pen State Worry Questionnaire (PSWQ)
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: سازگاري دروني (ضريب‌آلفا) = 0.94 (زينبارگ و بارلو، 1996)
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Pen State Worry Questionnaire (PSWQ)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي آزمون – آزمون مجدد آن 0.90 مي‌باشد(بخشي پور، 1383) بخشي پور رودسري، عباس (1383). بررسي روابط ساختاري ميان ابعاد اختلالات اضطرابي و افسردگي DSMIV و ابعاد مدل سه بخشي بسط يافته. رساله دكتراي تخصصي روانشناسي باليني، انستيتو روانپزشكي تهران.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب‌ آلفا 0.94 . (بخشي پور، 1383) بخشي‌پور رودسري، عباس (1383). بررسي روابط ساختاري ميان ابعاد اختلالات اضطرابي و افسردگي DSMIV و ابعاد مدل سه بخشي بسط يافته. رساله دكتراي تخصصي روانشناسي باليني، انستيتو روانپزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0