پرسشنامه وحشتزدگی و هراس آلبانی (APPQ)


Albany Panic and Phobia Questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسشنامه وحشتزدگی و هراس آلبانی (APPQ)
 • عنوان انگلیسی: Albany Panic and Phobia Questionnaire
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Albany Panic and Phobia Questionnaire
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777روايي محتوايي اين خرده‌مقياس‌ها نيز از سوي سه زوان‌شناس باليني و با استفاده از مقياس پنج نقطه‌اي برآورد شد و براي هر سه خرده مقياس مناسب بود. (بخشي‌پور، 1383). بخشي‌پور رودسري، عباس (1383)، بررسي روابط ساختاري ميان ابعاد اختلالات اضطرابي و افسردگي DSMI
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضرايب پايايي از طريق آزمون- آزمون مجدد براي خرده مقياس‌هاي APPQ-A، APPA-I، APPQ-S به ترتيب عبارتند از 80/0، 82/0 و 79/0. (بخشي‌پور، 1383). بخشي‌پور رودسري، عباس (1383)، بررسي روابط ساختاري ميان ابعاد اختلالات اضطرابي و افسردگي DSMIV و ابعاد مدل سه‌بخشي بس
 • توضیحات دیگر: 0