مقياس چهره‌ای ترس-درد


Pain/Fear Facial Scale


 • عنوان فارسی: مقياس چهره‌ای ترس-درد
 • عنوان انگلیسی: Pain/Fear Facial Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Facial pain, Fear, Face
 • کاربرد: ميزان ترس و درد، ارزيابی اندريافت ترس و درد
 • سازنده: بييری و همکاران Bieri et al.
 • سال ساخت: 1990
 • تعداد سوال: هفت چهره نقاشي كارتوني
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: فردی خودسنچی
 • نحوه نمره گذاری: چهره شماره 1 حالت خنثی‌ دارد. اما از چهره دوم تا هفتم ميزان افزوده يا درد نشان داده می‌شود به طوريکه چهره دوم کمترين و چهره هفتم بيشترين ترس/درد را به نمايش می‌گذارد
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Pain/Fear Facial Scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي نمرات اين آزمون، با آزمون اضطراب درجه‌بندي پرستار برابر 36/0=r بود . همبستگي اين آزمون با مرجله سوم مقياس آشفتگي رفتاري (PBRS) برابر 34/0=r بود(بيري و همكاران، 1990؛ به نقل از حجاران،1372-73) حجاران، محمود.(1372-73). نقش مداخلات رفتاري-شناختي ، دا
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: در يك مطالعه كودكان شركت كننده در طي دو مرحله و به فاصله يك هفته چهره‌ها را به صورت رديفي درآوردند. هر هفت چهره از سوي 64% (بازآْزمون هفته بعد 61%) كودكان كلاس اول و 86% (بازآزمون 89%) كودكان كلاس سوم به صورت صحيح رديف شدند. در مطالعه دوم چهره‌ها با همه گ
 • توضیحات دیگر: 0