پرسشنامه افسردگی بک(BDI)


Beck Depression Inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه افسردگی بک(BDI)
 • عنوان انگلیسی: Beck Depression Inventory
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده:
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Beck Depression Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)رجبي و همكاران1380 در پژوهشي كه بر روي 57 دانشجوي پسر دانشگاه شهيد چمران اهواز اجرا كردند براي روايي پرسشنامه بك از مقياس MMPI-D استفاده كردند .ضريب همبستگي بدست آمده بين دو مقياس فوق 60/0 بدست آمد كه در سطح 01/0 معني دار است.(رجبي،عطاري،ي – حقيقي، ج –
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 1)در يك بررسي هنجاريابي ، يزداندوست در سال 1988 اين پرسشنامه را بر روي 375 نفر از افراد عادي جامعه اجرا نمود و پايايي اين آزمون را با روش آزمون - بازآزمون چهارماهه 49/0 گزارش كرد.(به نقل از يعقوبي نصرآبادي ،م. عاطف وحيد،و – احمدزاده غ- 1382 – تاثير گروه د
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)پورشهباز در پژوهش خود اعتبار آزمون بك را در يك نمونه 116 نفري مورد بررسي قرار داد ضريب اعتبار هر بخش با نمره كل آزمودني بين 23/0 تا 68/0 بود. همساني دروني مقياس 85/0 و اعتبار دو نيمه سازي با استفاده از فرمول تصحيح اسپيرمن براون 81/0 بود.(پورشهباز،ع 1372
 • توضیحات دیگر: 0