پرسشنامه شخصيتی نوروتيسيزم،برون گرايی، باز بودن


Neoroticism Extraversion Openness Personality Inventory-Revised(NEO-PI-R)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه شخصيتی نوروتيسيزم،برون گرايی، باز بودن
 • عنوان انگلیسی: Neoroticism Extraversion Openness Personality Inventory-Revised(NEO-PI-R)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Personality , Personality Test , personality inventory , personality assessment
 • کاربرد: ارزيابی شخصيت افراد.
 • سازنده: کوستا و مک کری (costa & Mc Crea )
 • سال ساخت: 1992
 • تعداد سوال: 240
 • زیر مقیاس: 5 مقياس اصلی: نوروتيسيزم ، برون گرايی ، باز بودن ، توافق ، با وجدان بودن
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: آيتم ها روی يک مقياس 5 نقطه ای ( از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم ) رتبه بندی می شوند.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Neoroticism Extraversion Openness Personality Inventory-Revised(NEO-PI-R)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: نتايج پژوهش روشن چسلي و همكاران (1385) نشان داد كه تنها عوامل روان آزردگرايي و مسئوليت پذيري در تمام آزمودنيها ثبات دروني قابل قبولي دارند (يعني بزرگتر از 70/0). به منظور بررسي اعتبار سازه، همبستگي گشتاوري پيرسون بين 5 عامل NEO و 9 بعد سياهه نشانگان تجديد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: روي 208 نفر از دانشجويان به فاصله 3 ماه توسط گروسي ، ضريب پايايي 83/0 ، 75/0 ، 80/0 ، 79/0 ، 79/0 به ترتيب يراي عوامل C , A , O , E ,N به دست آمده. ( گروسي فرشي ، ميرتقي ، (1377 ). هنجاريابي آزمون جديد شخصيتي نئو (NEO ) و بررسي تحليلي ويژگي ها و ساختار عا
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 85/0 (بخشي پور رودسري ، عباس ، 1383. بررسي روابط ساختاري ميان ابعاد اختلالات اضطرابي و افسردگي DSM-IV و ابعاد مدل سه بخشي بسط يافته.پايان نامه دكتراي باليني . انستيتو روانپزشكي تهران. براي مقياس با وجدان بودن 83/0 . ( حق شناس ، حسن ، 1378 . هنجاريابي آزمو
 • توضیحات دیگر: 0