احساس خودکفايی کودکان


The Childrens Self-efficacy Scale


 • عنوان فارسی: احساس خودکفايی کودکان
 • عنوان انگلیسی: The Childrens Self-efficacy Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: self efficasy, child
 • کاربرد: اضطراب اجتماعی و احساس خود کفايی کودکان را در انجام کارها می سنجد.
 • سازنده: ويلر و لد (Wheeler & Ladd )
 • سال ساخت: 1982
 • تعداد سوال: 22
 • زیر مقیاس: ندارد.
 • نحوه اجرا: به صورت قلم وکاغذی ، جمعی اجرا می شود. هر ماده شامل عبارتی است که يک وضعيت اجتماعی را توضيح می دهد ، که چهار جواب دارد و کودکان بايستی يک جواب را انتخاب کنند.
 • نحوه نمره گذاری: سوال ها در يک مقياس 4 گزينه ای پاسخ داده می شوند. ( خيلی سخت=0 ، سخت=1 ، آسان=2 ، خيلی آسان=3 نمره ) . دامنه نمره بين 22 تا 88 می باشد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: The Childrens Self-efficacy Scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي به دست آمده بر روي 41 نفر از دانش آموزان دختر مدرسه راهنمايي با فاصله زماني 25 روز 61/0 = r بود. (آمالي خامنه ، 1372 ) ( آمالي خامنه ، شهره ،( 1373). بررسي و مقايسه ميزان كارآيي روش جرات آموزي و روش جرات آموزي توام با بازسازي شناختي بر روي برخ
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: The Childrens Self-efficacy Scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اعتبار هم زمان خوبي دارد( ويلر و لد ، 1982 ) Wheeler, R.A Ladd, G.W. (1982). Assessment of children self- efficacy for social interaction with peers. Developmental Psychology , 18,798 .
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي به دست آمده با فاصله دو هفته در پسران 90/0 = r و در دختران 80/0 = r است. ( ويلر و لد ،1982 ) Wheeler, R.A Ladd, G.W. (1982). Assessment of children self- efficacy for social interaction with peers. Developmental Psychology , 18,798
 • توضیحات دیگر: 0