علايم مرضي كودكان CSI-4 (فرم والدين)


علايم مرضي كودكان CSI-4 (فرم والدين)


 • عنوان فارسی: علايم مرضي كودكان CSI-4 (فرم والدين)
 • عنوان انگلیسی: علايم مرضي كودكان CSI-4 (فرم والدين)
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: كودكان- CSI – علائم مرضي
 • کاربرد:
 • سازنده: اسپرافكين، لاني و گادو
 • سال ساخت: 1984
 • تعداد سوال: 110
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: با سه استثناء سؤالات مربوط به همه گروه ها بصورت زير نمره گذاري مي شوند: هرگز=0، گاهي=0، اغلب=1، بيشتر اوقات=1 سه مورد استثنايي عبارتند از جزء C (موارد 32 تا 41)، جزء E (همه موارد) و سؤالات 97-96 كه در آنها به "گاهي" نمره 1 داده مي شود. در جزء G مواد 71-67 جواب خير، صفر و جواب بلي 1 نمره مي گيرد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: علايم مرضي كودكان CSI-4 (فرم والدين)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: اين ابزار در داخل كشور، به كرات توسط پژوهشگران مختلف مورد استفاده قرار گرفته و داراي اعتبار ثابت شده و حساسيت آن براي اختلال نقص توجه – بيش فعالي 77/0 گزارش شده است. مفتاق، سيد داوود؛ محمدي، نوراله و نجيمي، آرش (1391). بررسي روش هاي مختلف درمان كودكان دار
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ثبات داخلي آن به وسيله آلفاي كرونباخ 92/0 گزارش شده است Sprafkin J, Gadow KD, Salisbury H, Schneider J, Loney J: Further evidence of reliability and validity of the child symptom inventory-4: Parent checklist in clinically referred boys. J Clin Child Adol
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر:
 • آزمون مرجع: علايم مرضي كودكان CSI-4 (فرم والدين)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777روايي محتوايي پرسشنامه CSI- 4 در پژوهش محمد اسماعيل(1380) مورد تأ ييد 9 نفر از روانپزشكان قرار گرفته است (به نقل از نجفي و همكاران، 1388). نجفي، محمود؛ فولاد چنگ، محبوبه؛ عليزاده، حميد و محمدي فر، محمد علي (1388). ميزان شيوع اختلال كاستي توجه و بي شفعا
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - پیش بین: بر اساس يافته هاي محمد اسماعيل نمره 9 با حساسيت 91/0 و وي‍ژگي 97/0 در اختلال نارسايي توجه / فزون كنشي مي تواند كودكان با و بدون اين اختلال را غربال كند. محمد اسماعيل، الهه ( 1380 ). بررسي اعتبار، روايي وتعيين نقاط برش اختلالهاي پرسش نامه علائم مرضي كودك
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب اعتبار بازآزمايي اين پرسشنامه با فاصله زماني دو هفته براي اختلال هاي گوناگون در دامنه اي از 29/0 تا 76/0 برآورد شده است (به نقل از گنجي و همكاران، 1390). گنجي، كامران؛ ذبيحي، رزيتا؛ خدابخش، روشنك و كراسكيان، آديس (1390). تأثير بازي درمانگري كودك محور
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: دركل يافته ها حاكي از آن است كه فرم والد پرسشنامه علائم مرضي كودكان در مقايسه با فرم معلم از اعتبار بالاتر و نقاط برش مناسب تري براي تشخيص و غربال كودكان با و بدون اختلال نارسايي توجه / فزون كنشي برخوردار است.