مقیاس صمیمیت


Intimacy Scale


 • عنوان فارسی: مقیاس صمیمیت
 • عنوان انگلیسی: Intimacy Scale
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: صميميت
 • کاربرد: سنجیدن مهر و صمیمیت
 • سازنده: الکسیس جی. و اکر و لیندا تامپسون
 • سال ساخت: 1983
 • تعداد سوال: 17
 • زیر مقیاس: تنها يك عامل صميميت را مي سنجد
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: نمره آزمودني در مقياس صميميت از طريق جمع نمرات عبارات و تقسيم آن بر عدد 17 حاصل مي شود. دامنه نمرات بين 1 تا 17 و نمره بالاتر نشانه صميميت بيشتر است (ثنايي، 1379). ثنايي، باقر (1379). مقياس هاي سنجش خانواده و ازدواج. تهران: نشر بعثت.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Intimacy Scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: از طريق اجراي همزمان اين پرسشنامه با مقياس صميميت زناشويي ضريب همبستگي دو پرسشنامه محاسبه شد. ضريب همبستگي محاسبه شده 58% بدست آمد كه نشان دهنده اعتبار اين مقياس است (به نقل از بهرامي خوندابي و همكاران، 1384). ‌‌بهرامي ‌خوندابي، فاطمه؛ ‌‌فاتحي‌زاده، مريم
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: مقياس صميميت با ضريب آلفاي 91% تا 97% از همساني دروني بسيار عالي برخوردار است (به نقل از بهرامي خوندابي و همكاران، 1384). ‌‌بهرامي ‌خوندابي، فاطمه؛ ‌‌فاتحي‌زاده، مريم و ‌اوليا، نرگس (1384). ساخت و تعيين روايي و پايايي آزمون صميميت زوجين. هشتمين هفته پژ
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: