مقياس سنجش ميزان مسئوليت پذيري دانش آموزان


مقياس سنجش ميزان مسئوليت پذيري دانش آموزان


 • عنوان فارسی: مقياس سنجش ميزان مسئوليت پذيري دانش آموزان
 • عنوان انگلیسی: مقياس سنجش ميزان مسئوليت پذيري دانش آموزان
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: مسئوليت- مسئوليت پذيري - دانش آموزان
 • کاربرد: سنجش ميزان مسئوليت پذيري دانش آموزان
 • سازنده: منیره کردلو
 • سال ساخت: 1387
 • تعداد سوال: 3 بخش نخست انتخاب گزینه است، بخش چهارم 22 سؤال و بخش پنجم 56 سؤال دارد.
 • زیر مقیاس: مقياس اول: فعاليت هاي دانش آموز در داخل و خارج از مدرسه مقياس دوم: مسئوليت هاي دانش آموزان را در منزل مورد بررسي قرار مي دهد. مقياس سوم: ميزان غيبت و تأخير آزمودني را مورد سؤال قرار مي دهد. مقياس چهارم و پنجم: 1.احساس امنيت 2.عزت نفس 3.احساس تعلق 4.احساس
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: در مقياس اول به هر گويه يك نمره اختصاص يافته است و جمع عبارتها ميزان فعاليت هاي دانش آموز را نشان مي دهد. همچنين براي هر عبارت در مقياس دوم 1 نمره اختصاص يافته است و جمع عبارتها ميزان مسئوليت پذيري در منزل را نشان مي دهد. به منظور اندازه گيري ميزان احساس امنيت آزمودني گويه هاي 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-16-22 طرح گرديده اند. به منظور اندازه گيري ميزان عزت نفس آزمودني در مدرسه گويه هاي ذيل طرح گرديده است. مقياس4: 11-14-15 مقياس5: 1-2-3-4-5-51-52-53-54-55-56 عبارات 3-51-55-56 بصورت منفي نمره گذاري مي شود. به منظور اندازه گيري ميزان احساس تعلق آزمودني در مدرسه گويه هاي ذيل طرح گرديده است. مقياس4: 17-18-19-20-21-22 مقياس5: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-42-43-44-45-46-47-48-49-50 به گويه هاي 7-8-12-13-19-43-44-46-47-48-50-51-55-56 نمرات منفي تعلق مي گيرد. عبارات 20-21-24-29-30-34-35-36-38-39-40-41 تعهد بيروني آزمودني را نشان مي دهد. جمع گزينه هاي 22-23-25-26-27-28-31-32-33-37 نمره احساس مسئوليت (تعهد دروني) آزمودني را نشان مي دهد. مقیاس 4 و 5 در طیف لیکرت 4 گزینه ای نمره گذاری می شوند.
 • رفرانس: کردلو، منیره (1387). مسئولیت پذیری دانش آموزان. فصلنامه امنیت اجتماعی، شماره5.
 • آزمون مرجع: مقياس سنجش ميزان مسئوليت پذيري دانش آموزان
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777به منظور استخرج روايي صوري و محتوايي مقياس در اختيار جمعي از مديران، مربيان، معلمان و دانش آموزان و نيز برخي از اساتيد دانشگاه قرار گرفت و از آنان خواسته شد نظرات اصلاحي خود را كتباً مرقوم فرمايند. نظرات اصلاحي شامل مرتبط بودن سؤالات به مبحث مسئوليت پذ
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: به منظور اجراي مجدد پس از گذشت 10 روز آزمون بار ديگر بر روي نمونه اوليه شامل 35 نفر تكرار گرديد (كردلو، 1387). كردلو، منيره (1387). مسئوليت پذيري دانش آموزان. فصلنامه امنيت اجتماعي، شماره5.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: اطلاعات بدست آمده از 104 پرسشنامه توسط نرم افزار spss مورد ارزيابي قرار گرفت و با تحليل آماري آلفاي كرونباخ 90/0 محاسبه گرديد كه بيانگر پايايي بالاي اين آزمون است. كردلو، منيره (1387). مسئوليت پذيري دانش آموزان. فصلنامه امنيت اجتماعي، شماره5.
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: