آزمون حل مسئله ریاضی


math problem solving


 • عنوان فارسی: آزمون حل مسئله ریاضی
 • عنوان انگلیسی: math problem solving
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: ریاضی- حل مسئله- آزمون
 • کاربرد: براي جمع آوري اطلاعات درباره عملكرد حل مسئله رياضي دانش آموزان از اين آزمون استفاده می شود
 • سازنده: گل پرور و همکاران (توسط پژوهشگران و با همكاري چند تن از معلمان باتجربه پاية چهارم ابتدايي تهيه شده است)
 • سال ساخت: 1388
 • تعداد سوال: 10
 • زیر مقیاس: 1. نمره حل مسئله ریاضی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذ
 • نحوه نمره گذاری: اين آزمون شامل 10 سؤال حل مسئله 2 نمره اي است. دامنه نمرات 20-0 است.
 • رفرانس: گلپرور، فرشته. ( 1388 ). تأثير آموزش خودنظارتي توجه و بازآموزي اسنادي بر عملكرد حل مسأله رياضي دانش آموزان داراي ناتواني رياضي. پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه تبريز.
 • آزمون مرجع: math problem solving
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777سؤالات از نظر روايي به تأييد تعداد زيادي از معلمان صاحب نظر و همچنين مناسب و قابل اجرا بودن آن درمورد دانش آموزان پايه چهارم دچار ناتواني رياضي است به تأييد متخصصان مراكز توانبخشي ناتواني هاي يادگيري در شهر تبريز رسيد. گلپرور، فرشته. ( 1388 ). تأثير
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: به منظور تعيين پايايي آزمونها، با فاصله 1هفته 40 نفر از دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي كه متفاوت از دانش آموزان گروه نمونه بودند به آن پاسخ دادند كه ضريب همبستگي ميان نمرات حاصل از دو آزمون هم ارز برابر با 79/0 بود. گلپرور، فرشته. ( 1388 ). تأثير آموز
 • پایایی - فرم های موازی: دارد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیحات دیگر: