آزمون روانشناختي شخصيت MBTI


personality inventory MBTI=Meyer-Bridge Typology Indicator


 • عنوان فارسی: آزمون روانشناختي شخصيت MBTI
 • عنوان انگلیسی: personality inventory MBTI=Meyer-Bridge Typology Indicator
 • زبان ابزار:
 • کلمات کلیدی: شخصيت- روانشناختي
 • کاربرد: سنجش تيپ هاي شخصيتي
 • سازنده: مايرز و بريج Myers-Briggs
 • سال ساخت: 1940
 • تعداد سوال: 60
 • زیر مقیاس: 1. شخصيت شهودي 2. شخصيت واقع گرا 3. شخصيت درونگرا 4. شخصيت برونگرا 5. شخصيت ملاحظه كار 6. شخصيت منضبط 7. شخصيت احساساتي 8. شخصيت عقلاني 16 تیپ داریم در 4 مشرب ( سنتی / تجربه گر / آرمانگرا / ادراکی)
 • نحوه اجرا: قلم و كاغذ
 • نحوه نمره گذاری: هر سؤال داراي دو قسمت الف و ب است و هشت تيپ شخصيتي شامل موارد زير را مي سنجد: 1. شهودي 2. واقع گرا 3. درونگرا 4. برونگرا 5. ملاحظه كار 6. منضبط 7.احساساتي 8.عقلاني 16 تيپ شخصيتي را مي سنجد: INFJ-INTJ-INFP-INTP-ENFP-ENTP-ENFJ-ENTJ-ISTJ-ISFJ-ISTP-ISFP-ESTP-ESFP-ESTJ-ESFJ
 • رفرانس: http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/reliability-and-validity.asp